Ling Zhang Ph.D

Chinese Academy of Social Sciences,

13-1-302 Nan-Li-Er-Qu

Shuang-Yu-Shu

Hai Dian

Bejing 10086

China

Telephone:

Fax:86-10-68477571

E-Mail:msaso@public3.bta.net.cn

TTHA

VP

Scholarly sample: pending